Integritetspolicy

Allmänt

Unga Forskare / Cybersecurity Academy respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter.

I denna integritetspolicy beskriver vi hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter.

Unga Forskare [802005-9385, Lilla Frescativägen 4C, 114 18 Stockholm] är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningen Unga Forskares verksamhet och vi är måna om att skydda dina personuppgifter och att följa lagar och regler, inklusive Dataskyddsförordningen (GDPR) (2016/679), som finns för att skydda privatpersoners integritet.

Unga Forskare / Cybersecurity Academy hanterar personuppgifter som rör kunder, leverantörer och samarbetspartners (anställda eller företrädare för de företag som är våra kunder, leverantörer eller samarbetspartners), deltagare i verksamheter, föräldrar samt andra intressenter t.ex. affärskontakter, potentiella kunder och framtida samarbetspartners.

Observera att Unga Forskare inte ansvarar för anslutna föreningars hantering av personuppgifter.

Personuppgifter vi samlar in

Unga Forskare samlar in personuppgifter om du besöker eller registrerar dig på våra webbplatser eller i övrigt använder våra tjänster och verksamheter kan du komma att lämna information till oss. Detta kan omfatta:

 • Namn, födelseår och kontaktinformation inklusive e-postadress.
 • Leveransinformation, faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av en produkt eller tjänst.
 • Demografisk information som till exempel adress alternativt IP-adress.
 • Annan information som är relevant för kommunikation, ekonomisk transaktion, tävlingar och internationella resor, föreningsanslutning, medlemsrevision och eventdeltagande vilket kan inkludera information om allergier eller matpreferenser.

Unga Forskare kan komma att uppdatera uppgifterna från andra offentliga register, så som SPAR, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

Syfte med användning av personuppgifter

Vårt syfte med insamling och användning av personuppgifter är att ge dig tillgång till information, upplevelser och tjänster från Unga Forskare / Cybersecurity Academy. Framför allt använder vi dina personuppgifter för att fullgöra, förbättra och anpassa våra åtaganden och verksamhet, hantera relationer samt göra utskick av information.

Unga Forskare / Cybersecurity Academy tillhandahåller och använder sig av medlemsregistret eBas med personuppgifter, från våra anslutna medlemsföreningar eller via onlineregistrering, som är konfidentiella.

För att föreningen Unga Forskare ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till Unga Forskares verksamhet. Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

 • Administrera löpande aktiviteter och anmälningar (ex. deltagande i våra verksamheter)
 • Kommunicera med deltagare genom verksamheterna och löpande aktiviteter (kallelser till aktiviteter, deltagarinformation, information till målsmän m.m.)
 • Hantera ekonomiska transaktioner (personliga utlägg, stipendier och kontanta priser, arvoden).
 • Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ideella uppdrag, medlemsrevision och medlemsservice bland våra anslutna föreningar samt vid anslutning av nya föreningar.
 • Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering och rapportering till finansiärer och samarbetspartners.
 • Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
 • Övergripande kommunikation och marknadsföring av Unga Forskare och Cybersecurity Academy.

Rekrytering

Genom att skicka in ditt CV godkänner du att dina personuppgifter inklusive e-postadress, mobiltelefonnummer och övriga digitala adresser, får lagras och användas av Unga Forskare / Cybersecurity Academy för att kunna på bästa sätt matcha dina förmågor mot de krav som vi har i nuvarande och framtida projekt.

Uppgifter som du lämnar direkt eller indirekt genom att skicka in din CV kan tillsammans med övriga uppgifter användas av Unga Forskare / Cybersecurity Academy för att matcha dina kunskaper mot de kravs som ställs vid ett projekt eller en anställning. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är Unga Forskare / Cybersecurity Academy berättigade intresse i rekryteringsprocessen.

Information som kan lämnas ut 

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster t.ex., distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Dina personuppgifter kan dock komma att lämnas ut för att uppfylla rättsliga skyldigheter och kan överlämnas till polis och andra relevanta myndigheter om så anmodas eller krävs enligt lag.

Unga Forskare / Cybersecurity Academy samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

Om Unga Forskare / Cybersecurity Academy behöver dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras om detta och du kommer att få lämna ditt samtycke. Det kan exempelvis vara aktuellt när du ska tävla internationellt eller delta i ett internationellt forum.

Observera att vi varken säljer, handlar, eller på annat sätt överför, personligt identifierbar information till utomstående, s.k. tredje part.

Insamling med samtycke

När du registrerar dig via Cybersecurity Academys hemsida, fortsätter att använda våra tjänster eller besöker våra webbplatser, eller via annan kommunikationskanal registrerar eller överför dina personuppgifter till Cybersecurity Academy ombeds du att godkänna du att du har läst den här integritetspolicyn och samtycka till att dina uppgifter behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

Du kan när som helst återkalla det du har samtyckt till genom att klicka på länken eller genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken Så kontaktar du oss.

Lagring och gallring av personuppgifter

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Unga Forskare / Cybersecurity Academy genomför en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifter kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen kvarstår kommer uppgifterna att raderas. Varje gång vi inhämtar personuppgifter informerar vi dig om ändamål, hur vi sparar dina uppgifter, hur länge etc.

Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så pga. andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Säkerhet

Det är viktigt för oss att dina personuppgifter behandlas säkert. För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter. Endast medarbetare eller ideellt aktiva, med uppdrag inom organisationen, som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. medlemsrevision, föreningsservice, tävlings- och eventadministration, deltagaradministration, utbetalningar), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Unga Forskare / Cybersecurity Academy kommer på eget eller på ditt initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att skicka en e-post till cybersecurity@ungaforskare.se. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Unga Forskare eller så kan du höra av dig till datainspektionen.

Du kan även erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från Unga Forskare / Cybersecurity Academy genom att kontakta oss på cybersecurity@ungaforskare.se.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Unga Forskare / Cybersecurity Academy saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Unga Forskare / Cybersecurity Academy ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Om cookies

Vi använder oss av cookies för att förbättra tillgången till vår webbplats och identifiera återkommande besökare. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på någon av våra webbplatser. Den information som lagras kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part.

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

 

Unga Forskare
Frescativägen 4c
114 18 Stockholm

Epost: cybersecurity@ungaforskare.se
kansli@ungaforskare.se

Telefonnummer: 08-34 45 00

Integritetspolicyn måste från tid till tid anpassas till de faktiska förhållandena och det rättsliga läget. Du hittar alltid den senaste versionen av vår Integritetspolicy här på www.cybersecurityacademy.se, om vi gör avgörande ändringar (t.ex. behandlar uppgifter för nya ändamål eller för över dina uppgifter till nya parter) kommer vi att meddela dig vad ändringarna innebär.

Denna privacy policy gäller från och med 2022-08-01

Personuppgiftsbiträde / tekniskt ansvarig

Denna webbplats driftas och underhålls av The Generation Webbyrå i Stockholm. Vid förekomst av personuppgifter hanteras dessa tekniskt i företagets serverhallar med fysisk lokalisering i Stockholm. Webbplatsen patchas och underhålls dagligen i enligt med gängse webbstandard för att kontinuerligt hålla högsta möjliga säkerhetsnivå.