Integritetspolicy

Allmänt

Unga Forskare / Cybersecurity Academy respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter.

I denna integritetspolicy beskriver vi hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter.

Unga Forskare [802005-9385, Lilla Frescativägen 4C, 114 18 Stockholm] är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningen Unga Forskares verksamhet och vi är måna om att skydda dina personuppgifter och att följa lagar och regler, inklusive Dataskyddsförordningen (GDPR) (2016/679), som finns för att skydda privatpersoners integritet.

Unga Forskare / Cybersecurity Academy hanterar personuppgifter som rör lärare, kunder, samarbetspartners (anställda eller företrädare för de företag som är våra kunder, leverantörer eller samarbetspartners), deltagare i verksamheter, föräldrar samt andra intressenter t.ex. affärskontakter, potentiella kunder och framtida samarbetspartners.

Personuppgifter vi samlar in

Unga Forskare samlar in personuppgifter om du bokar en av våra föreläsningar om cybersäkerhet. Detta kan omfatta:

  • Skolans namn och adress
  • För och efternamn på dig som lärare och ev kollegor
  • Kontaktuppgifter till dig som lärare och ev kollegor såsom email och telefonnummer.

Syfte med användning av personuppgifter

Vårt syfte med insamling och användning av personuppgifter är framförallt för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden till dig, förbättra och anpassa våra åtaganden och verksamhet, skicka ut information till dig om Unga Forskares / Cybersecurity Academys verksamhet, samt redovisa till och för att söka bidrag från bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

För att förbundet Unga Forskare ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till Unga Forskares verksamhet. Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

  • Administrera löpande aktiviteter och anmälningar (ex. bokad föreläsning om cybersäkerhet)
  • Övergripande kommunikation och marknadsföring av Unga Forskare och Cybersecurity Academy.

Information som kan lämnas ut 

Observera att vi varken säljer, handlar, eller på annat sätt överför, personligt identifierbar information till utomstående, s.k. tredje part.

Insamling med samtycke

När du bokar en föreläsning via Cybersecurity Academys hemsida, fortsätter att använda våra tjänster eller besöker våra webbplatser, eller via annan kommunikationskanal registrerar eller överför dina personuppgifter till Cybersecurity Academy ombeds du att godkänna att du har läst den här integritetspolicyn och samtycka till att dina uppgifter behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

Du kan när som helst återkalla det du har samtyckt till genom att klicka på länken eller genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken Så kontaktar du oss.

Lagring och gallring av personuppgifter

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Unga Forskare / Cybersecurity Academy har gjort bedömningen att kontaktuppgifter till lärare som deltar eller bokar våra verksamheter kan sparas i upp till tre år. Varje gång vi inhämtar personuppgifter informerar vi dig om ändamål, hur vi sparar dina uppgifter, hur länge etc.

Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så pga. andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Säkerhet

Det är viktigt för oss att dina personuppgifter behandlas säkert. För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter. Endast medarbetare eller ideellt aktiva, med uppdrag inom organisationen, som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. hålla en föreläsning), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Unga Forskare / Cybersecurity Academy kommer på eget eller på ditt initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att skicka en e-post till cybersecurity@ungaforskare.se. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Unga Forskare eller så kan du höra av dig till datainspektionen.

Du kan även erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från Unga Forskare / Cybersecurity Academy genom att kontakta oss på cybersecurity@ungaforskare.se.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Unga Forskare / Cybersecurity Academy saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Unga Forskare / Cybersecurity Academy ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Om cookies

Vi använder oss av cookies för att förbättra tillgången till vår webbplats och identifiera återkommande besökare. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på någon av våra webbplatser. Den information som lagras kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part.

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Unga Forskare
Frescativägen 4c
114 18 Stockholm

Epost:kansli@ungaforskare.se

Integritetspolicyn måste från tid till tid anpassas till de faktiska förhållandena och det rättsliga läget. Du hittar alltid den senaste versionen av vår Integritetspolicy här på www.cybersecurityacademy.se, om vi gör avgörande ändringar (t.ex. behandlar uppgifter för nya ändamål eller för över dina uppgifter till nya parter) kommer vi att meddela dig vad ändringarna innebär.

Denna privacy policy gäller från och med 2022-08-01

Personuppgiftsbiträde / tekniskt ansvarig

Denna webbplats driftas och underhålls av The Generation Webbyrå i Stockholm. Vid förekomst av personuppgifter hanteras dessa tekniskt i företagets serverhallar med fysisk lokalisering i Stockholm. Webbplatsen patchas och underhålls dagligen i enligt med gängse webbstandard för att kontinuerligt hålla högsta möjliga säkerhetsnivå.